Parafialny Zespół Caritas

Jesteśmy częścią Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i opieramy się na statutach tej organizacji.

Celem działania Parafialnego Zespołu Caritas jest pomoc bliźniemu, pomoc szeroko rozumiana, płynąca z przykazania miłości bliźniego i słów Chrystusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40).
W naszej parafii Caritas działa od wielu lat. Wolontariusze Caritas dyżurują w domu duszpasterskim przy ul. Orlej 11 w Wałczu. Tam też udzielają wsparcia potrzebującym, których jest ponad 600.

Pomoc można dostarczać w czasie zbiórek oraz  w każdy poniedziałek w godzinach od 15:30 do 17:30.

                        

Przewodniczący i opiekun duchowy: br. Marek Metelica.

Prezes: Zofia Dąbrowska.

    

  Gdzie można nas spotkać?

- Dyżury w poniedziałki od 15.30 do 17.30 w domu duszpasterskim (z wyjątkiem lipca i sierpnia).

- Spotkania  formacyjno-organizacyjne członków w ostatnią środę miesiąca o 16.00.

- Kwesta na chleb św. Antoniego – w każdą III niedzielę miesiąca.

- Caritas Diecezji Koszlińsko - Kołobrzeskiej

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku 2016

  Caritas Parafii pw. św. Antoniego  w  Wałcz

data (miesiąc)

akcja (nazwa)

krótki opis (na czym polegała, jak została przepro­wadzona, kto wziął udział, poniesione koszty itp.)

zakres udzielonej pomocy (ilu osobom i jak udało się pomóc)

18.03.2016r.

Paczki świąteczne z żywnością i środkami czystości przed świę- tami wielkanocnymi.

Akcja polegała na wydaniu świątecznych paczek podopiecznym Caritas.

 Wartość jednej paczki z żywnością wyniósł 80,02 zł, a środków czystości – 11,10 zł. Ogółem koszt paczek – 7.107,36 zł

171 podopiecznych Caritas otrzymało 78 paczek z żywnością, słodyczami i środkami czystości, co przyczyniło się do godnego przeżycia świąt.

28.05.2016r.

Festyn z okazji „Dnia Dziecka”

Do przeprowadzenia zabaw i gier przygotowanych przez wolontariuszy Caritas zaproszono uczniów Zes-połu Szkół Budowlanych. Dziewczęta wraz z dziećmi podopiecznych Caritas doskonale bawiły się w ogro-dzie oo. Kapucynów. Koszt całościowy – 1.120,13 zł.

W festynie udział wzięło 28 dzieci podopiecznych Caritas. Dzieci wyśmienicie bawiły się na wolnym powietrzu. Oprócz gier i zabaw, był też poczęstu- nek – kiełbaski z grila, owoce, ciasto, słodycze, napoje.

12.06.2016r.

„Uśmiech świętego Antoniego” w ramach „Antoniady”

Wolontariusze przygotowali losy do fantów przyno- szonych przez parafian do kosza wystawionego w kościele przy ołtarzu św. Ojca Pio, darów przynoszo -nych bezpośrednio do Caritas .Loteria przeprowadzo- na została w dniu odpustu parafialnego.

Dochód w kwocie 3.016,00 zł został przeznaczony w całości na wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży.

30 czerwca – 31 sierpnia 2016r.

Wypoczynek dzieci i młodzieży (ferie zimo-we i wypoczynek wa-kacyjny)

Dzieci i młodzież podopiecznych Caritas uczestniczyli w akcji „Szczęśliwe dni z Caritasem” wypoczywając na Mazurach oraz młodzież ze wspólnot działających przy Parafii wypoczywali w górach oraz w Gdańsku. Koszt całościowy – 10.218,09 zł.

Dofinansowaliśmy odpoczynek wakacyjny 23 osobowej grupie dzieci i młodzieży do atrakcyj- nych zakątków naszego kraju.

 

lipiec -wrzesień   2016r.         

„Tornister pełen uśmiechu”

Otrzymaliśmy 45 tornistrów z Caritas Diecezji. Parafianie i nie tylko, wypełniali tornistry artykułami szkolnymi potrzebnymi do nauki w szkole. Wartość tej pomocy – 7.132,00 zł.

1 września wypełnione art. szkolnymi tornistry zostały przekazane 45 dzieciom potrzebującym pomocy.

lipiec – wrzesień  2016r.

„Wyprawka szkolna”

 

Parafialna Caritas zakupiła podręczniki do nauki języków obcych, zeszyty ćwiczeń oraz podręczniki  na ogólną wartość 2.515,11 zł .

Udzielono pomocy 16 osobom w zakresie zaopatrzenia ich w podręczniki i zeszyty ćwiczeń.

3.12.2016r.

Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem

Przygotowaliśmy 52 paczki ze słodyczami i zabawki dla dzieci podopiecznych Caritas w wieku od 1 – 12 lat. Głównymi sponsorami byli parafianie i anonimowi darczyńcy, PSS „Społem” oraz sklep ze słodyczami pani Agnieszki. Wartość paczek – 1.577,35 zł.

Dzieci w liczbie 52 podchodziły kolejno do św. Mikołaja, siada-ły mu na kolanach, przytulały się do niego, mówiły wierszyki, śpiewały piosenki, inne bały się podejść blisko.

16.12.2016r.

Paczki świąteczne z żywnością i środkami czystości przed świę-tami Bożego Narodz.

Akcja polegała na wydawaniu świątecznych paczek podopiecznym Caritas. Wartość jednej paczki z żyw nością wyniósł 69,99 zł, a środki czystości – 17,65 zł. Ogółem koszt paczek – 6.134,80 zł.

148 podopiecznych Caritas otrzymało 70 paczek z żywnością, słodyczami i środkami czystości.

marzec – kwiecień;

listopad -grudzień 2016r.

Kwesty w mieście i marketach, kwesty na „Chleb św. Antoniego”

Wolontariusze Caritas pozyskują środki finansowe, żywność oraz inne artykuły potrzebne do udzielania pomocy potrzebującym.

Uzyskaliśmy 41.930,92 zł na pomoc dla podopiecznych Caritas. Koszt poniesiony – to praca wolontariuszy i sympatyków parafialnej Caritas.

Zakup żywności do paczek świątecznych, odzież i obuwie wydawane na dyżurach, środki finansowe do zakupu leków, opału. Pomoc uzyskało 56 ro-dzin oraz 58 osób samotnych w tym 2 bezdomne. 

19.12.2016r.

Wieczerza wigilijna

Wolontariusze Caritas byli organizatorami wieczerzy wigilijnej w Klubie Wojskowym, adresowanej do osób samotnych, niekoniecznie ubogich z terenu miasta Wałcza. Przygotowaniem sali, ustawieniem i nakry-ciem stołów zajęli się właściciele baru „To tu”, deko-racją sali – kierownik Klubu Wojskowego. Potrawy przygotowywały zakłady gastronomiczne w Wałczu w formie darowizny. Koszt Caritas – 262,90 zł.

W wieczerzy wigilijnej wzięło udział 50 osób samotnych. Podczas wieczerzy wystąpił chór „Chabry”, wraz z którym śpiewaliśmy kolędy.

styczeń – grudzień 2016r.

Zakup leków, opłata rehabilitacji.

Caritas wykupywała leki dla 21 podopiecznych oraz dla 2 osób opłaciła rehabilitację. Koszt Caritas – 6.296,27 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie Caritas Diecezji na leczenie rehabilitacyjne Bartosza w kwo- cie 1.500 zł. Z Caritas Diecezji otrzymaliśmy leki na kwote 5.376 zł.

Wyrobienie okularów sponsorowali p. Modzelewscy.  

Caritas pomogła 11 rodzinom i 10 osobom samotnym podo-piecznym Caritas w wykupie leków, 2 osoby otrzymały okulary.

styczeń – grudzień 2016r.

Zakup opału na zimę.

Akcja „Zapałka nie ogrzeje”

Caritas kupował opał dla swoich podopiecznych w styczniu, listopadzie i grudniu w zależności od finan-sów jakimi dysponowaliśmy.

W akcji „Zapałka nie ogrzeje” uzyskaliśmy 1.540,73 zł. Ogółem koszt zakupu opału, zamknął się kwotą 6.144,29 zł.

Pomogliśmy dla 16 rodzin i 4 osób samotnych podpiecz-nych Caritas.

 

 

 

styczeń – grudzień  2016r.

Akcja „Nagrody dla najlepszych”, czyli stypendia.

Caritas przyznaje stypendia dzieciom i młodzieży dobrze uczącej się, swoim podopiecznym. Zainteresowani składają do końca czerwca podania wraz ze świadectwami szkolnymi, opinią wychowawcy szkolnego. Pod koniec sierpnia Kapitu-ła „Nagrody dla najlepszych” opiniuje złożone poda-nia, wybierając najlepszych stypendystów.

Koszt Caritas w całym 2016r. – 3.736,73 zł.

Stypendyści za przyznaną pomoc mogą zakupić pod-ręczniki, książki – nie pod-ręczniki, laptopy, maszyny do szycia, odzież, buty itp. Od stycznia do grudnia stypen-dium otrzymało 5 osób.

styczeń – grudzień  2016r.

Cotygodniowe dyżury

z wyłączeniem lipca i sierpnia

Na cotygodniowych dyżurach w poniedziałki od godz. 1530 do godz. 1730 wolontariusze wydają żywność, odzież dla swoich podopiecznych.

Ogółem wydaliśmy na dyżurach żywność zakupioną ze środków Caritas – 21.085 zł, odzież – 2.229 zł.

Żywność unijną uzyskaną od października – 31.085 zł

Adresatami tej formy pomocy są podopieczni Caritas w ogólnej liczbie 254 osoby na przestrzeni całego 2016r.

Styczeń – grudzień 2016r.

Wspieranie akcji charytatywnych

Uczestniczyliśmy w zbiórce na pomoc Ukrainie oraz zbiórce na ofiary trzęsienia ziemi we Włoszech - 4.835,50 zł. Przekazaliśmy 4 w pełni wyposażone plecaki dla potrzebujących na Ukrainie – 1.126,00 zł.

Ogółem przeznaczyliśmy na te cele 5.961,50 zł.

Środki na cele charytatywne w gotówce – 4.835,50 zł.

W formie rzeczowej - 5 pleca-ków wypełnionych artykułami szkolnymi na kwotę 1.126 zł.

Informacje dodatkowe - ilość osób zaangażowanych w PZC w tym roku, trudności, propozycje i uwagi do Caritas Diecezji:

W tym roku, Caritas dysponuje 18 czynnymi wolontariuszami, zaangażowanymi w PZC. Są to osoby w wieku od 50 – 80 lat. Angażujemy młodzież do akcji zbierania żywności w marketach. Jednak brakuje nam osób w „sile wieku” szczególnie mężczyzn.

  

 

                                  Sprawozdanie Finansowe z działalności w roku 2016

Caritas Parafii pw. św. Antoniego  w  Wałczu

 Dochody:

 1. Saldo z B.O. 28 732,46
 2. Odsetki bankowe 202,56
 3. Ofiara na „Chleb św. Antoniego” 14 118,39
 4. Wpłata anonimowa skrzynka 7 893,90           
 5. Wpłaty darczyńców - indywidualne 7 710,00
 6. Wpłaty z kwest w mieście i marketach 10 299,40
 7. Wielkanocne Dzieło Pomocy Dzieciom 1 470,15
 8. Kartki świąteczne 175,00
 9. Skarbonka Jałmużny Wielkopostnej 1 596,96 10. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom                                                           210,00
 10. Wianki 193,50
 11. Kwesta „zapałka nie ogrzeje” 1 540,73                  
 12. Dotacja Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej 6 740,73
 13. Dotacja Urzędu Miasta (KRPA) 1 504,30
 14. Wpłaty na cele charytatywne 4 835,50
 15. Inne wpłaty 1 473,37
 16. darowizna – żywność, odzież, okulary, pomoce szkolne 57 100,70
 17. Składki członkowskie 830,00
 18. Meble, sprzęt AGD, TV itp. 6 455,00
 19. Żywność unijna 24 774,45

                                                                                                                     RAZEM: 177 857,10                                                                           

 

 

Wydatki:                                                                                                               

 1. Zakup chleba 3 820,50
 2. Zakup żywności         20 981,64
 3. Żywność wydana na dyżurach 34 053,40
 4. Żywność darowana 7 946,19
 5. Środki czystości wydane do paczek 2 134,76
 6. Opłata za energię, gaz, czynsz, wodę 214,13 
 7. Opłata za leki, rehabilitację, przejazdy na badania 13 172,27
 8. Zakup opału                                                                            6 144,29
 9. Pomocy szkolnych 9 647,11
 10. Stypendia 3 736,73
 11. Wypoczynek dzieci i młodzieży, Dzień Dziecka 11 338,22
 12. Pielgrzymka – wszystkie wydatki 3 703,84
 13. Żywność unijna wydana 24 774,45
 14. Odzież przekazana dla podopiecznych 2 029,00
 15. Opłata transportu 790,07
 16. Meble, sprzęt AGD, TV 6 455,00
 17. Wspieranie akcji charytatywnych 4 835,50
 18. Przekazano do Caritas Diecezji 6 977,21
 19. Ryczałt za telefon 1 300,00
 20. Wydatki związane z działalnością Caritas 3 467,27

                                                                                                   RAZEM:        167  521,58

 

                                                  DOCHODY                                177 857,10

                                                  WYDATKI                            -   167 521,58

                                                                                                               10 335,52

 

 

Nasz adres

 • Parafia św. Antoniego - Bracia Mniejsi Kapucyni
 • ul. Orla 11, 78-600 Wałcz
 • tel. +48 67 258 04 22
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • numer konta: 28 1240 3712 1111 0010 6380 1139

Dziękujemy

 • Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Codziennie modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią. Ponadto każdy brat kapłan raz w miesiącu sprawuje mszę świętą w intencji dobrodziejów.
  Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

Modlitwa za dobrodziejów

 • Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.
Top
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów…