Parafialny Zespół Caritas

Jesteśmy częścią Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i opieramy się na statutach tej organizacji.

Celem działania Parafialnego Zespołu Caritas jest pomoc bliźniemu, pomoc szeroko rozumiana, płynąca z przykazania miłości bliźniego i słów Chrystusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40).
W naszej parafii Caritas działa od wielu lat. Wolontariusze Caritas dyżurują w domu duszpasterskim przy ul. Orlej 11 w Wałczu. Tam też udzielają wsparcia potrzebującym, których jest ponad 600.

Pomoc można dostarczać w czasie zbiórek oraz  w każdy poniedziałek w godzinach od 15:30 do 17:30.

                        

Przewodniczący i opiekun duchowy: Sebastian Majcher OFM Cap

Prezes: Zofia Dąbrowska.

    

  Gdzie można nas spotkać ?

- Dyżury w poniedziałki od 15.30 do 17.30 w domu duszpasterskim (z wyjątkiem lipca i sierpnia).

- Spotkania  formacyjno-organizacyjne członków w ostatnią środę miesiąca o 16.00.

- Kwesta na chleb św. Antoniego – w każdą III niedzielę miesiąca.

- Caritas Diecezji Koszlińsko - Kołobrzeskiej

 

                                                              

                    Sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku 2018

  Caritas Parafii pw. św. Antoniego  w  Wałcz

data (miesiąc)

akcja (nazwa)

krótki opis (na czym polegała, jak została przepro­wadzona, kto wziął udział, poniesione koszty itp.)

zakres udzielonej pomocy (ilu osobom i jak udało się pomóc)

9.03.2018r.

Paczki świąteczne z żywnością i środkami czystości przed świę- tami wielkanocnymi.

Akcja polegała na wydaniu świątecznych paczek podopiecznym Caritas.

 Wartość jednej paczki z żywnością wyniósł 56,41 zł, a środków czystości – 20,00 zł. Ogółem koszt paczek – 6.876,90 zł

200 podopiecznych Caritas otrzymało 90 paczek z żywnością, słodyczami i środkami czystości, co przyczyniło się do godnego przeżycia świąt.

9.06.2018r.

Festyn z okazji „Dnia Dziecka”

Gry i zabawy przygotowane przez wolontariuszy Caritas. Dzieci podopiecznych Caritas doskonale bawiły się w ogrodzie oo. Kapucynów. Koszt całościowy – 1.710,73 zł.

W festynie udział wzięło 40 dzieci podopiecznych Caritas. Dzieci wyśmienicie bawiły się na wolnym powietrzu. Oprócz gier i zabaw, był też poczęstu- nek – kiełbaski z grila, owoce, ciasto, słodycze, napoje.

11.06.2018r.

„Uśmiech świętego Antoniego” w ramach „Antoniady”

Wolontariusze przygotowali losy do fantów przyno- szonych przez parafian do kosza wystawionego w kościele przy ołtarzu św. Ojca Pio, darów przynoszo -nych bezpośrednio do Caritas .

Dochód w kwocie 3.005,96 zł został przeznaczony w całości na wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży.

30 czerwca – 31 sierpnia 2018r.

Wypoczynek dzieci i młodzieży (ferie zimo-we i wypoczynek wa-kacyjny)

Dzieci i młodzież podopiecznych Caritas uczestniczyli w akcji wypoczynku wakacyjnego, wypoczywając w Zakopanem, Ostrowcu oraz młodzież ze wspólnot działających przy Parafii wypoczywali w górach oraz w Gdańsku. Koszt całościowy – 11.270,00 zł.

Dofinansowaliśmy odpoczynek wakacyjny 15 osobowej grupie dzieci i młodzieży do atrakcyj- nych zakątków naszego kraju oraz 5 dzieci podopiecznych Caritas w Poroninie w górach.

 

lipiec – wrzesień   

      2018r.         

„Tornister pełen uśmiechu”

Otrzymaliśmy 40 tornistrów z Caritas Diecezji. Parafianie i nie tylko, wypełniali tornistry artykułami szkolnymi potrzebnymi do nauki w szkole. Wartość tej pomocy – 7.309,00 zł.

3 września wypełnione art. szkolnymi tornistry zostały przekazane 40 dzieciom potrzebującym pomocy.

1.12.2018r.

Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem

Przygotowaliśmy 51 paczek ze słodyczami i zabawki dla dzieci podopiecznych Caritas w wieku od 1 – 12 lat. Głównymi sponsorami byli parafianie i anonimowi darczyńcy, PSS „Społem” oraz sklep ze słodyczami pani Agnieszki. Wartość paczek – 2.045,10 zł.

Dzieci w liczbie 51 podchodziły kolejno do św. Mikołaja, siada-ły mu na kolanach, przytulały się do niego, mówiły wierszyki, śpiewały piosenki, inne bały się podejść blisko.

20.12.2018r.

Paczki świąteczne z żywnością i środkami czystości przed świę-tami Bożego Narodz.

Akcja polegała na wydawaniu świątecznych paczek podopiecznym Caritas. Wartość jednej paczki z żyw nością wyniósł 62,00 zł, a środki czystości – 27,00 zł. Ogółem koszt paczek – 10.491,21 zł.

254 podopiecznych Caritas otrzymało 118 paczek z żywnością, słodyczami i środkami czystości.

marzec – kwiecień;

listopad -

grudzień

2018 rok

Kwesty w mieście i marketach, kwesty na „Chleb św. Antoniego”

Wolontariusze Caritas pozyskują środki finansowe, żywność oraz inne artykuły potrzebne do udzielania pomocy potrzebującym.

Uzyskaliśmy 47.320,65 zł na pomoc dla podopiecznych Caritas. Koszt poniesiony – to praca wolontariuszy i sympatyków parafialnej Caritas.

Zakup żywności do paczek świ ątecznych, odzież i obuwie, śr odki finansowe do zakupu lekó w, opału. Pomoc uzyskało 254 osoby w tym 7 bezdomnych. 

17.12.2018r.

Wieczerza wigilijna

Wolontariusze Caritas byli organizatorami wieczerzy wigilijnej w Klubie Wojskowym, adresowanej do osób samotnych, niekoniecznie ubogich z terenu miasta Wałcza. Przygotowaniem sali, ustawieniem i nakry-ciem stołów zajęli się właściciele baru „To tu”, deko-racją sali – kierownik Klubu Wojskowego. Potrawy przygotowywały zakłady gastronomiczne w Wałczu w formie darowizny. Koszt Caritas – 499,99 zł.

W wieczerzy wigilijnej wzięło udział 80 osób samotnych. Podczas wieczerzy wystąpił zespół działający przy Parafii oraz 3 dziewczynki z Zespołu Szkół Nr 3 w Wałczu. Śpiewali wraz z zebranymi kolędy.

styczeń – grudzień

  2018r.

Zakup leków, opłata rehabilitacji.

Caritas wykupywała leki dla 52 podopiecznych oraz dla 2 osób opłaciła rehabilitację. Koszt Caritas – 10.818,88 zł.

Otrzymaliśmy dofinansowanie Caritas Diecezji na:

- leczenie rehabilitacyjne Bartosza w kwocie 1.500 zł   

- leki w kwocie 1.500 zł.

Wyrobienie okularów sponsorowali p. Modzelewscy.  

Caritas pomogła 10 rodzinom i 14 osobom samotnym podo-piecznym Caritas w wykupie leków, 1 osoba otrzymała bezpłatnie okulary.

styczeń – grudzień

  2018r.

Zakup opału na zimę.

Akcja „Zapałka nie ogrzeje”

Caritas kupował opał dla swoich podopiecznych w sty-czniu, lutym i listopadzie w zależności od finansów, jakimi dysponowaliśmy.

W akcji „Zapałka nie ogrzeje” uzyskaliśmy 2.817,92 zł. Ogółem koszt zakupu opału, zamknął się kwotą 7.260,00 zł.

Pomogliśmy  8 rodzin i 11 osób samotnych podpiecz-nych Caritas.

 

 

 

styczeń – grudzień

   2018r.

Akcja „Nagrody dla najlepszych”, czyli stypendia.

Caritas przyznaje stypendia dzieciom i młodzieży dobrze uczącej się, swoim podopiecznym. Zainteresowani składają do końca czerwca podania wraz ze świadectwami szkolnymi, opinią wychowawcy szkolnego. Pod koniec sierpnia Kapitu-ła „Nagrody dla najlepszych” opiniuje złożone poda-nia, wybierając najlepszych stypendystów.

Koszt Caritas w całym 2018r. – 5.339,17 zł.

Stypendyści za przyznaną po-moc mogą zakupić podręczni- ki, książki – nie podręczniki, laptopy, maszyny do szycia, rowery, odzież, buty itp. Od stycznia do grudnia 6 osób otrzymało stypendium.

styczeń – grudzień

   2018r.

Cotygodniowe dyżury

z wyłączeniem lipca i sierpnia

Na cotygodniowych dyżurach w poniedziałki od godz. 1530 do godz. 1730 wolontariusze wydają żywność, odzież dla swoich podopiecznych. Ogółem wydaliśmy na dyżurach żywność zakupioną ze środków Caritas – 27.035,00 zł, odzież – 4.463 zł. Żywność unijną uzyskaną w 2018r. –  66.954,29 zł

Adresatami tej formy pomocy są podopieczni Caritas w ogólnej liczbie 254 osoby na przestrzeni całego 2018r.

Styczeń – grudzień 2018r.

Wspieranie akcji charytatywnych

Uczestniczyliśmy w zbiórce na pomoc pogorzelcom - 3.607,00 zł.

Środki na cele charytatywne w gotówce – 3.607,00 zł.

Informacje dodatkowe - ilość osób zaangażowanych w PZC w tym roku, trudności, propozycje i uwagi do Caritas Diecezji:

W tym roku, Caritas dysponuje 18 czynnymi wolontariuszami, zaangażowanymi w PZC. Są to osoby w wieku od 50 – 84 lat. Angażujemy młodzież do akcji zbierania żywności w marketach. Jednak brakuje nam osób w „sile wieku” szczególnie mężczyzn.

 

 

                       Sprawozdanie Finansowe z działalności w roku 2018

Caritas Parafii pw. św. Antoniego  w  Wałczu                                  

      Przychody:

 Konto

Opis konta

    Kwota zł

750-02

Saldo

      15.042,98

760-01

Odsetki bankowe

           395,19

760-02

Kwesta na „Chleb św. Antoniego”

      18.694,89

760-03

Anonimowi darczyńcy

        3.980,78

760-04

Indywidualni darczyńcy

9.530,00

760-05

Kwesta w mieście i w marketach

15.114,98

760-06-01

Świece i kartki świąteczne

11.144,84

760-06-04

Loteria Fantowa

3.005,96

760-07-01

Dotacja Caritas Diecezji

7.800,00

760-07-02

Zapałka nie ogrzeje

2.817,92

760-07-03

Cele charytatywne

3.607,40

760-08

Inne wpłaty

7.822,78

760-11

Składki członkowskie

895,00

851-17

Żywność darowana, odzież itp.

63.040,26

851-00-17

Żywność unijna

66.954,29

                                                   Razem:

229.847,27

 

    Wydatki:

Konto

Opis konta

Kwota zł

400-00-01

Zakup chleba

8.574,01

400-00-02

Zakup żywności

16.721,93

400-00-03

Żywność wydana na dyżurach

41.473,00

400-00-04

Żywność darowana

909,20

400-00-05

Zakup środków czystości

4.962,26

400-00-06

Akcje charytatywne

4.100,00

400-00-07

Opłata za gaz, wodę, światło

38,00

400-00-10

Leki

10.818,88

400-00-10-01

Okulary

173,00

400-00-10-02

Leki Caritas Diecezji (karty apteczne)

1.500,00

400-00-10-03

Rehabilitacja + bilety- podróż na badania specjalist.

1.539,50

400-00-11

Zakup opału

7.260,00

400-00-12

Tornister pełen uśmiechu + pomoce szkolne

7.809,80

400-00-13

Stypendia

5.339,17

400-00-14

Wypoczynek i dzień dziecka

12.980,73

400-00-15

Pielgrzymka – wszystkie wydatki

8.809,85

400-00-16

Żywność unijna

66.954,29

400-17

Odzież wydana

4.463,00

500-00

Transport żywności

200,00

550-00-01

Wydatki Caritas

3.733,08

550-00-00-01

Ryczałt za telefon

1.100,00

550-00-01

Meble, sprzęt AGD i RTV

6.050,00

550-00-02

Środki przekazane do Caritas Diecezji

10.107,43

760-06-05

Fanty na loterię

468,00

                                                           Razem:

226.085,13

 

Dochody

 

229.847,27

Wydatki

 

226.085,13

Saldo na dzień 31.12.2018r.:

3.762,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz adres

  • Parafia św. Antoniego - Bracia Mniejsi Kapucyni
  • ul. Orla 11, 78-600 Wałcz
  • tel. +48 67 258 04 22
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • numer konta: 28 1240 3712 1111 0010 6380 1139

Dziękujemy

  • Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Codziennie modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią. Ponadto każdy brat kapłan raz w miesiącu sprawuje mszę świętą w intencji dobrodziejów.
    Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

Modlitwa za dobrodziejów

  • Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.
Top
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów…