Parafialny Zespół Caritas

Jesteśmy częścią Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i opieramy się na statutach tej organizacji.

Celem działania Parafialnego Zespołu Caritas jest pomoc bliźniemu, pomoc szeroko rozumiana, płynąca z przykazania miłości bliźniego i słów Chrystusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40).
W naszej parafii Caritas działa od wielu lat. Wolontariusze Caritas dyżurują w domu duszpasterskim przy ul. Orlej 11 w Wałczu. Tam też udzielają wsparcia potrzebującym, których jest ponad 600.

Pomoc można dostarczać w czasie zbiórek oraz  w każdy poniedziałek w godzinach od 15:30 do 17:30.

                        

Przewodniczący i opiekun duchowy: Sebastian Majcher OFM Cap

Prezes: Zofia Dąbrowska.

    

  Gdzie można nas spotkać ?

- Dyżury w poniedziałki od 15.30 do 17.30 w domu duszpasterskim (z wyjątkiem lipca i sierpnia).

- Spotkania  formacyjno-organizacyjne członków w ostatnią środę miesiąca o 16.00.

- Kwesta na chleb św. Antoniego – w każdą III niedzielę miesiąca.

- Caritas Diecezji Koszlińsko - Kołobrzeskiej

 

                                                                      Sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku 2017
                                                                               Caritas Parafii pw. św. Antoniego  w  Wałcz

data (miesiąc)

akcja (nazwa)

krótki opis (na czym polegała, jak została przepro­wadzona, kto wziął udział, poniesione koszty itp.)

zakres udzielonej pomocy (ilu osobom i jak udało się pomóc)

7.04.2017r.

Paczki świąteczne z żywnością i środkami czystości przed świę- tami wielkanocnymi.

Akcja polegała na wydaniu świątecznych paczek podopiecznym Caritas.

 Wartość jednej paczki z żywnością wyniósł 74,80 zł, a środków czystości – 15,10 zł. Ogółem koszt paczek – 7.999,61 zł

202 podopiecznych Caritas otrzymało 89 paczek z żywnością, słodyczami i środkami czystości, co przyczyniło się do godnego przeżycia świąt.

28.05.2017r.

Festyn z okazji „Dnia Dziecka”

Do przeprowadzenia zabaw i gier przygotowanych przez wolontariuszy Caritas. Dzieci podopiecznych Caritas doskonale bawiły się w ogrodzie oo. Kapucynów. Koszt całościowy – 1.306,11 zł.

W festynie udział wzięło 31 dzieci podopiecznych Caritas. Dzieci wyśmienicie bawiły się na wolnym powietrzu. Oprócz gier i zabaw, był też poczęstu- nek – kiełbaski z grila, owoce, ciasto, słodycze, napoje.

11.06.2017r.

„Uśmiech świętego Antoniego” w ramach „Antoniady”

Wolontariusze przygotowali losy do fantów przyno- szonych przez parafian do kosza wystawionego w kościele przy ołtarzu św. Ojca Pio, darów przynoszo -nych bezpośrednio do Caritas .

Dochód w kwocie 2.902,07 zł został przeznaczony w całości na wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży.

30 czerwca – 31 sierpnia 2017r.

Wypoczynek dzieci i młodzieży (ferie zimo-we i wypoczynek wa-kacyjny)

Dzieci i młodzież podopiecznych Caritas uczestniczyli w akcji „Szczęśliwe dni z Caritasem” wypoczywając w Poroninie oraz młodzież ze wspólnot działających przy Parafii wypoczywali w górach oraz w Gdańsku. Koszt całościowy – 9.400,00 zł.

Dofinansowaliśmy odpoczynek wakacyjny 22 osobowej grupie dzieci i młodzieży do atrakcyj- nych zakątków naszego kraju oraz 4 dzieci podopiecznych Caritas w Poroninie w górach.

lipiec – wrzesień   

      2017r.         

„Tornister pełen uśmiechu”

Otrzymaliśmy 40 tornistrów z Caritas Diecezji. Parafianie i nie tylko, wypełniali tornistry artykułami szkolnymi potrzebnymi do nauki w szkole. Wartość tej pomocy – 7.486,90 zł.

4 września wypełnione art. szkolnymi tornistry zostały przekazane 40 dzieciom potrzebującym pomocy.

lipiec – wrzesień  

      2017r.

„Wyprawka szkolna”

 

Parafialna Caritas zakupiła podręczniki do nauki języków obcych, zeszyty ćwiczeń oraz podręczniki  na ogólną wartość 448,88 zł .

Udzielono pomocy 2 osobom w zakresie zaopatrzenia ich w podręczniki i zeszyty ćwiczeń.

2.12.2017r.

Spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem

Przygotowaliśmy 47 paczek ze słodyczami i zabawki dla dzieci podopiecznych Caritas w wieku od 1 – 12 lat. Głównymi sponsorami byli parafianie i anonimowi darczyńcy, PSS „Społem” oraz sklep ze słodyczami pani Agnieszki. Wartość paczek – 2.400,00 zł.

Dzieci w liczbie 47 podchodziły kolejno do św. Mikołaja, siada-ły mu na kolanach, przytulały się do niego, mówiły wierszyki, śpiewały piosenki, inne bały się podejść blisko.

13.12.2017r.

Paczki świąteczne z żywnością i środkami czystości przed świę-tami Bożego Narodz.

Akcja polegała na wydawaniu świątecznych paczek podopiecznym Caritas. Wartość jednej paczki z żyw nością wyniósł 63,11 zł, a środki czystości – 15,00 zł. Ogółem koszt paczek – 7.104,11 zł.

202 podopiecznych Caritas otrzymało 91 paczek z żywnością, słodyczami i środkami czystości.

marzec – kwiecień;

listopad -

grudzień

2017 rok

Kwesty w mieście i marketach, kwesty na „Chleb św. Antoniego”

Wolontariusze Caritas pozyskują środki finansowe, żywność oraz inne artykuły potrzebne do udzielania pomocy potrzebującym.

Uzyskaliśmy 53.830,11 zł na pomoc dla podopiecznych Caritas. Koszt poniesiony – to praca wolontariuszy i sympatyków parafialnej Caritas.

Zakup żywności do paczek świ ątecznych, odzież i obuwie, śr odki finansowe do zakupu lekó w, opału. Pomoc uzyskało 43 rodziny oraz 45 osób samot- nych w tym 2 bezdomne. 

18.12.2017r.

Wieczerza wigilijna

Wolontariusze Caritas byli organizatorami wieczerzy wigilijnej w Klubie Wojskowym, adresowanej do osób samotnych, niekoniecznie ubogich z terenu miasta Wałcza. Przygotowaniem sali, ustawieniem i nakry-ciem stołów zajęli się właściciele baru „To tu”, deko-racją sali – kierownik Klubu Wojskowego. Potrawy przygotowywały zakłady gastronomiczne w Wałczu w formie darowizny. Koszt Caritas – 467,36 zł.

W wieczerzy wigilijnej wzięło udział 80 osób samotnych. Podczas wieczerzy wystąpił zespół .

styczeń – grudzień

  2017r.

Zakup leków, opłata rehabilitacji.

Caritas wykupywała leki dla 37 podopiecznych oraz dla 3 osób opłaciła rehabilitację. Koszt Caritas – 8.053,00 zł.

Otrzymaliśmy dofinansowanie Caritas Diecezji na:

- leczenie rehabilitacyjne Bartosza w kwocie 1.000 zł i  

  Oli – 1.500 zł.;

- leki w kwocie 1.000 zł.

Wyrobienie okularów sponsorowali p. Modzelewscy.  

Caritas pomogła 15 rodzinom i 22 osobom samotnym podo-piecznym Caritas w wykupie leków, 10 osób otrzymało bezpłatnie okulary.

styczeń – grudzień

  2017r.

Zakup opału na zimę.

Akcja „Zapałka nie ogrzeje”

Caritas kupował opał dla swoich podopiecznych w sty-czniu, listopadzie i grudniu w zależności od finansów, jakimi dysponowaliśmy.

W akcji „Zapałka nie ogrzeje” uzyskaliśmy 1.351,55 zł. Ogółem koszt zakupu opału, zamknął się kwotą 6.602,57 zł.

Pomogliśmy dla 17 rodzin i 2 osób samotnych podpiecz-nych Caritas.

 

 

 

styczeń – grudzień

   2016r.

Akcja „Nagrody dla najlepszych”, czyli stypendia.

Caritas przyznaje stypendia dzieciom i młodzieży dobrze uczącej się, swoim podopiecznym. Zainteresowani składają do końca czerwca podania wraz ze świadectwami szkolnymi, opinią wychowawcy szkolnego. Pod koniec sierpnia Kapitu-ła „Nagrody dla najlepszych” opiniuje złożone poda-nia, wybierając najlepszych stypendystów.

Koszt Caritas w całym 2017r. – 5.332,46 zł.

Stypendyści za przyznaną po-moc mogą zakupić podręczni- ki, książki – nie podręczniki, laptopy, maszyny do szycia, rowery, odzież, buty itp. Od stycznia do grudnia 4 osoby, które starały się o przyznanie stypendium, otrzymały je.

styczeń – grudzień

   2017r.

Cotygodniowe dyżury

z wyłączeniem lipca i sierpnia

Na cotygodniowych dyżurach w poniedziałki od godz. 1530 do godz. 1730 wolontariusze wydają żywność, odzież dla swoich podopiecznych. Ogółem wydaliśmy na dyżurach żywność zakupioną ze środków Caritas – 13.201,04 zł, odzież – 3.204 zł. Żywność unijną uzyskaną w 2017r. –  44.777,60 zł

Adresatami tej formy pomocy są podopieczni Caritas w ogólnej liczbie 202 osoby na przestrzeni całego 2017r.

Styczeń – grudzień 2017r.

Wspieranie akcji charytatywnych

Uczestniczyliśmy w zbiórce na pomoc ofiarom wojny w Syrii oraz zbiórce dla ofiar wichury na Pomorzu - 7.232,63 zł.

Środki na cele charytatywne w gotówce – 7.232,63 zł.

Informacje dodatkowe - ilość osób zaangażowanych w PZC w tym roku, trudności, propozycje i uwagi do Caritas Diecezji:

W tym roku, Caritas dysponuje 18 czynnymi wolontariuszami, zaangażowanymi w PZC. Są to osoby w wieku od 50 – 80 lat. Angażujemy młodzież do akcji zbierania żywności w marketach. Jednak brakuje nam osób w „sile wieku” szczególnie mężczyzn.

 

         Lewandowska Elżbieta                     Dąbrowska Zofia                        z up. Sebastian Majcher

/podpis Skarbnika Caritas Parafii//pieczęć i podpis Prezesa Caritas Parafii//podpis Przewodniczącego Caritas Parafii/ 

 

                        Sprawozdanie Finansowe z działalności w roku 2017
                           
Caritas Parafii pw. św. Antoniego  w  Wałczu

Przychody

2017 rok

2017 rok

750-02

Saldo B.O.

10 335,52 zł

760-01

Odsetki bankowe

306,13 zł

760-02

Ofiara na "Chleb Św..Antoniego"

17 321,70 zł

760-03

Wpłata anonimowa skrzynka

9 445,78 zł

760-04

Wpłaty darczyńców-indywidualne

5 900,00 zł

760-05

Kwesta w mieście  i marketach

21 162,63 zł

760-06

Paschaliki Wielkanocne Dzieło Pomocy Dzieciom

1 273,56 zł

760-06-01

Świece i kartki świąteczne

897,50 zł

760-06-02

Skarbonka jałmużny wielkopostnej

2 442,13 zł

760-06-03

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

11 832,38 zł

760-06-04

Wianki

306,40 zł

760-07-01

Dotacja z Diecezji

7 300,00 zł

760-07-02

Zapałka nie ogrzeje-wpłata Caritas

1 351,55 zł

760-07-02

Zapałka nie ogrzeje - wpłata Diecezji

1 351,55 zł

760-07-03

Wpłaty na cele charytatywne

7 232,63 zł

760-08

Inne wpływy: Urząd Miasta, pielgrzymka

1 840,00 zł

760-11

Składki członkowskie

865,00 zł

851-17

Darowizna-żywność i odzież itp..

59 571,92 zł

851-00-17

Żywność unijna

44 777,60 zł

 

 

 205 513,98 zł

 

Wydatki

2017 rok

2017 rok

400-00-01

Zakup chleba

7 318,50 zł

400-00-02

Zakup żywności

13 201,04 zł

400-00-03

Żywność wydana na dyżurach

38 362,42 zł

400-00-04

Żywność darowana

425,58 zł

400-00-05

Zakup środków czystości

2 702,30 zł

400-00-06

Wspieranie akcji charytatywnych

7 232,40 zł

400-00-07

Za gaz, wodę, światło

80,00 zł

400-00-10

Leki, okulary i rehabilitacja

12 817,44 zł

400-00-11

Zakup opału

6 602,57 zł

400-00-12

Pomoce naukowe, tornister pełen uśmiechu

7 935,78 zł

400-00-13

Stypendia

5 332,46 zł

400-00-14

Wypoczynek i Dzień Dziecka

10 706,11 zł

400-00-15

Pielgrzymka-wszystkie wydatki

3 521,06 zł

400-00-16

Żywność unijna- wydana

44 777,60 zł

400-17

Wydawanie odzieży

3 204,00 zł

500-00

Transport

475,26 zł

550-00-01

Wydatki Caritas

8 323,93 zł

550-00-00-01

Ryczałt za telefon

1 200,00 zł

550-00-01

Meble, sprzęt AGD, TV

9 350,00 zł

550-00-02

Środki przekazane do Diecezji

1 851,00 zł

760-00-06-03

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

3 700,00 zł

760-00-07-02

Zapałka nie ogrzeje-wpłata do Diecezji

1 351,55 zł

   

190 471,00 zł

dochody - 2017

 

 205 513,98 zł

wydatki- 2017

 

-190 471,00 zł

saldo na 31.12.2017r.   

   15. 042,98 zł

 

 

                                                               PLAN      PRACY

                        CARITAS PARAFII ŚW. ANTONIEGO W WAŁCZU NA ROK 2018

 

Lp.

       Zadanie

     Termin

   Realizator

Odpowiedzialny

  1.

Prowadzenie dyżurów i u- dzielanie pomocy ubogim

W każdy

poniedziałek

 Członkowie    

 wg grafiku

Prezes i człon-kowie Zarządu

  2.    

Starania o pozyskanie środków na działalność.

Cały rok

 Członkowie

 Caritas

Zarząd

  3.

Uaktualnianie kart osób objętych pomocą w miejs- cu zamieszkania

 

  Kwiecień

 Członkowie

 Caritas

Józefa Trzmielewska

  4.

Odwiedzanie pensjonariu- szy DPS; udział w mszy

 4 niedziela

   miesiąca

Zofia Krawiec

        Alicja

    Słowińska

  5.  

Prowadzenie formacji:

- przygotowanie i prowa-

  dzenie konferencji

- przygotowanie Liturgii

  Słowa

- Droga Krzyżowa

- Różaniec

- Adoracja Najświętszego

  Sakramentu

 

Co miesiąc

 

Co 2 miesią-ce

Marzec

Październik 

2 środa mie-siąca

  

 Zarząd

        

 Członkowie

 

 Członkowie

 Członkowie

 Członkowie

   

 

Przewodniczący

 

Józefa Trzmielewska J.Trzmielewska

J.Trzmielewska

J.Trzmielewska

 6.

Zebranie sprawozdawcze  

31 stycznia

 Zarząd

 Caritas

Z. Dąbrowska

Lewandowska

  7.

Udział w rekolekcjach Caritas Diecezji KK

16 – 18 luty

       grudzień

Członkowie Caritas

Z. Dąbrowska

  8.

Kwesta w marketach przed Wielkanocą

 i  Bożym Narodzeniem

9 – 10.III,

16 – 17.III; 

30 XI – 1 XII 7 – 8 XII              

 

Wolontariusze

 Caritas

 

Z. Dąbrowska

 

  9.

Przygotowanie i wydawa-nie paczek ubogim przed Wielkanocą

21 marca

22 marca

Członkowie

wg ustaleń

J.Trzmielewska

Z. Dąbrowska

10.

Rozprowadzanie paschali-ków na Wielkanoc, świec na Boże Narodzenie

Marzec

Listopad - grudnień  

 

Członkowie

wg ustaleń

Z. Dąbrowska

11.

Niedziela Miłosierdzia Bożego – Święto Caritas.

8 kwietnia

A. Słowińska

Przewodniczący

12.

Organizacja pielgrzymki -członkowie i sympatycy

   26 – 27      

     maja    

Z. Dąbrowska

Przewodniczący

13.

„Uśmiech św. Antoniego”

  czerwiec

Józefa Ciupa      

A. Słowińska

14.

Dzień Dziecka – festyn

 2 czerwca

J. Cieślak

Z. Dąbrowska

15.

Przygotowanie i rozprowa-dzanie wianków – oktawa Bożego Ciała

7 czerwca

Członkowie

Z. Dąbrowska

16.

Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

  czerwiec -   

    sierpień

Zarząd Caritas

Z. Dąbrowska

17.

Tornister pełen uśmiechu – zbiórka art. szkolnych.

  czerwiec -     

   sierpień

M. Grodzicka

Z. Dąbrowska

18.

Zakup podręcz. szkolnych

   sierpień

M. Grodzicka

  Z. Dąbrowska

19.

„Zapałka nie ogrzeje”.

Zakup opału na zimę.

październik –  

   listopad

Skarbnik    

Caritas

Z. Dąbrowska

20.

Dzień św. Mikołaja

   8 grudnia

J. Ciupa

  Z. Dąbrowska

21.

Przygotowanie i wydawa-nie paczek – Boże Naro-dzenie

  12 grudnia       

  13 grudnia

J.Trzmielewska i J. Ciupa

 Z. Dąbrowska

22.

Wieczerza Wigilijna

  17 grudnia

A. Słowińska         

  Z. Dąbrowska

23.

Prowadzenie kartotek

    cały rok

J.Trzmielewska

  Z. Dąbrowska

24.

Prowadzenie skrzynki kontaktowej

cały rok

A. Gaworek

Z. Dąbrowska

25.

Prowadzenie księgowości Caritas

cały rok

Skarbnik  

Caritas

Z. Dąbrowska

26.

Prowadzenie magazynu żywności

cały rok

Z. Dąbrowska

Z. Dąbrowska

27.

Prowadzenie magazynu odzieży

cały rok

J. Ciupa

Z. Dąbrowska

28.

Współpraca ze wspólnota-mi parafialnymi

     w miarę   

      potrzeb

Zarząd Caritas

Z. Dąbrowska

29.

Współpraca z organizac-jami pozarządowymi i MOPS.  

cały rok w  miarę potrzeb

Zarząd Caritas

Z. Dąbrowska

30.

Współpraca z Urzędami

     cały rok

Zarząd Caritas

  Z. Dąbrowska

31.

Prowadzenie kroniki

     cały rok

J. Rychlewska

  Z. Dąbrowska

 

Zatwierdził:                                                                                               Za Zarząd:

Przewodniczący Caritas Parafii                                                               Prezes Caritas Parafii

     Z up. Sebastian Majcher                                                                      Dąbrowska Zofia

/o. Waldemar Korba OFM Cap./                                                             /mgr Zofia Dąbrowska/

 

 

Nasz adres

  • Parafia św. Antoniego - Bracia Mniejsi Kapucyni
  • ul. Orla 11, 78-600 Wałcz
  • tel. +48 67 258 04 22
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • numer konta: 28 1240 3712 1111 0010 6380 1139

Dziękujemy

  • Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Codziennie modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią. Ponadto każdy brat kapłan raz w miesiącu sprawuje mszę świętą w intencji dobrodziejów.
    Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

Modlitwa za dobrodziejów

  • Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.
Top
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce. Więcej szczegółów…